§1
Postanowienia ogólne

 1. Specjalistyczna Poradnia Psychologoczno Seksuologiczna Agata Ruchel-Chojka jest placówką mającą na celu udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, seksuologicznej oraz psychiatrycznej osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży.
 2. Działalność Poradni regulują przepisy prawa, statut Poradni, niniejszy regulamin oraz decyzje Dyrektora poradni
 3. Poradnia świadczy usługi odpłatnie. Cennik usług znajduje się w siedzibie Poradni oraz na stronie www.spps.pl.
 4. Rejestracja Pacjentów odbywa się telefonicznie pod numerem +48 728 856 552
 5. Pacjent jest umówiony w określonym bloku czasowym. Spóźnienie się na wizytę skraca czas jej trwania bez wpływu na koszt usługi.

§2
Odwołanie wizyty

 1. Odwołanie wizyty następuje w kontakcie z Rejestracją pod numerem +48 728 856 552 w rozmowie telefonicznej lub wiadomości SMS.
 2. Wizyty odwołane później niż 24 godziny przed terminem traktujemy jako odbyte i są wizytami płatnymi. Jeśli dzień poprzedzający wizytę jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub weekendem (sobota, niedziela), Pacjent w celu bezpłatnego odwołania wizyty jest zobligowany do jej odwołania w dniu roboczym
 3. Zasada płatnych nieobecności chroni relację terapeutyczną przed różnymi zakłóceniami, zarówno ze strony Pacjenta, jak i Terapeuty. Czas może ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu z terapeutą prowadzącym.
 4. Wizyta odwołana w ostatniej chwili pozbawia Terapeutę honorarium za jego czas pracy oraz uniemożliwia umówienie innego Pacjenta w tym terminie.
 5. W niektórych przypadkach nieobecność może ponadto wyrażać różne negatywne uczucia Pacjenta wobec terapii, np. niechęć lub rozczarowanie i tym samym przyczynić się do ich przemilczenia zamiast wyrażania, co jest niekorzystne dla procesu terapeutycznego.
 6. W przypadku terminowego odwołanie wizyty przedpłaconej, Poradnia ma 14 dni na zwrot środków na rachunek bankowy wskazany przez Pacjenta, jeśli nie wyznaczono nowego terminu wizyty.

§3
Wizyta u psychiatry, wizyty online, pierwsze wizyty

 1. Wizyty u psychiatry, wizyty zdalne oraz trzy pierwsze wizyty w poradni są realizowane wyłącznie po przedpłacie w recepcji lub na konto bankowe:
  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Seksuologiczna Agata Ruchel-Chojka
  58 1050 1575 1000 0092 3505 0250 lub po wcześniejszym ich opłaceniu w rejestracji Poradni mieszczącej się al. Lipowej 40 we Wrocławiu
 2. W celu ułatwienia pracy poradni, prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności na adres: kontakt@spps.pl
 3. Wizyty nieopłacone na dwa dni robocze przed terminem realizacji mogą zostać odwołane przez Poradnię.

§4
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych (dalej jako: AD) Zlecającego (Pacjenta Poradni) jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Seksuologiczna Agata Ruchel-Chojka, al. Lipowa 40, 53-124, Wrocław telefon: 728-856-552, e-mail: kontakt@spps.pl
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. a, b oraz art. 9 ust.2 lit.a,h,j RODO.
 • Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, profilaktyka zdrowotna, diagnostyka psychologiczna i seksuologiczna oraz badania naukowe.
 • Kategorie odbiorców danych obejmują: właściwe organy publiczne w przypadkach wynikających z ustawowego obowiązku Zleceniobiorcy do zgłoszenia sytuacji mających znaczenia dla ochrony życia i zdrowia ludzkiego.
 • Dane są przechowywane przez okres potrzebny do wykonania usługi, a po tym czasie przez okres 5 lat. Po upływie tego terminu notatki i inne dokumenty dotyczące Zlecającego podlegają zniszczeniu, a dane osobowe usunięciu.
 • Zlecający ma prawo do dostępu do danych, które go dotyczą oraz ich sprostowania jak i też prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.
 • AD nie przetwarza danych w innych celach niż związane ze świadczoną usługą.
 • Jeśli przetwarzanie danych następuje wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Zlecającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem związanym z zawartą umową. Brak podania wymaganych danych może uniemożliwić lub poważnie utrudnić świadczenie usług na rzecz Zlecającego.
 • AD nie wykorzystuje w swojej działalności zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.