§1
Postanowienia ogólne

 1. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Seksuologiczna Agata Ruchel-Chojka jest placówką mającą na celu świadczenie usług specjalistycznych osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży.
 2. Działalność Poradni regulują przepisy prawa, niniejszy regulamin oraz decyzje Dyrektora poradni.
 3. Poradnia świadczy usługi odpłatnie. Cennik usług znajduje się w siedzibie Poradni oraz na stronie www.spps.pl.
 4. Rejestracja Pacjentów odbywa się telefonicznie pod numerem +48 728 856 552
 5. Pacjent jest umówiony w określonym bloku czasowym. Spóźnienie się na wizytę skraca czas jej trwania bez wpływu na koszt usługi.

§2
Odwołanie wizyty

 1. Odwołanie wizyty następuje w kontakcie z Rejestracją pod numerem +48 728 856 552 w rozmowie telefonicznej lub wiadomości SMS, lub e-mail: kontakt@spps.pl.
 2. Wizyty odwołane później niż 24 godziny przed terminem bez względu na przyczynę odwołania są wizytami płatnymi. Jeśli dzień poprzedzający wizytę jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub weekendem (sobota, niedziela), Pacjent w celu bezpłatnego odwołania wizyty jest zobowiązany do jej odwołania w poprzedzającym dniu roboczym.
 3. Zasada płatnych nieobecności chroni relację terapeutyczną przed różnymi zakłóceniami, zarówno ze strony Pacjenta, jak i Terapeuty. Wizyta odwołana w ostatniej chwili pozbawia Terapeutę honorarium za jego czas pracy oraz uniemożliwia umówienie innego Pacjenta w tym terminie. W niektórych przypadkach nieobecność może ponadto wyrażać różne negatywne uczucia Pacjenta wobec terapii, np. niechęć lub rozczarowanie i tym samym przyczynić się do ich przemilczenia zamiast wyrażania, co jest niekorzystne dla procesu terapeutycznego.
 4. W przypadku terminowego odwołanie wizyty przedpłaconej, Poradnia ma 14 dni na zwrot środków na rachunek bankowy wskazany przez Pacjenta, jeśli nie wyznaczono nowego terminu wizyty.

§3
Wizyty cykliczne

 1. Pacjent ma prawo do umówienia wizyt na dowolny okres z rezerwacją stałego terminu w wybranym dniu tygodnia. Może również zmienić stały termin na inny, jeśli jest on dostępny oraz zrezygnować ze stałego terminu na rzecz konsultacji umawianych w miarę potrzeb i dostępności miejsc. Wszystkie zmiany należy zgłaszać w rejestracji.
 2. Opłata za umówione wizyty jest wymagana niezależnie od faktu, czy Pacjent stawi się na wizytę, czy nie. Płatność jest wnoszona za zarezerwowane miejsce.
 3. Ze względu na stały system rezerwacji Pacjent ma prawo do odwołania 4 wizyt w ciągu roku, niezależnie od powodów (urlop, choroba, inne). Powiadomienie o odwołaniu powinno nastąpić nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą. Po przekroczeniu limitu czterech odwołań w roku lub jeżeli odwołanie nastąpi później niż 24 godziny przed wizytą, płatność za wizytę jest obowiązkowa.
 4. Jeżeli Pacjent nie może uczestniczyć w wizycie stacjonarnej, ale jest w stanie uczestniczyć w wizycie on-line – będzie to możliwe, jeśli nie są zaplanowane badania wymagające pracy stacjonarnej. Należy o tym poinformować rejestracje z wyprzedzeniem.
 5. Nieterminowe regulowanie płatności za wizyty może skutkować usunięciem terminu cyklicznego.
 6. Brak deklaracji dotyczącej stałego terminu, skutkować będzie konsultacyjnym charakterem wizyt i nie gwarantuje regularności spotkań.
 7. Pacjent nie ponosi opłat za wizyty odwołane przez terapeutę.
 8. Obowiązkiem Poradni jest poinformować Pacjenta o odwołaniu wizyty przez terapeutę. W przypadku, gdyby terapeuta nie odwołał wizyty, przyjmuje pacjenta jednorazowo bez opłaty.

§4
Przedpłaty

 1. Wizyty u psychiatry, wizyty zdalne oraz trzy pierwsze wizyty w poradni są realizowane wyłącznie po przedpłacie w recepcji mieszczącej się przy al. Lipowej 40 we Wrocławiu lub na konto bankowe:
  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Seksuologiczna Agata Ruchel-Chojka
  58 1050 1575 1000 0092 3505 0250
 2. W celu ułatwienia pracy poradni, prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności na adres: kontakt@spps.pl
 3. Wizyty nieopłacone na dwa dni robocze przed terminem realizacji mogą zostać odwołane przez Poradnię.

§5
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych (dalej jako: AD) Zlecającego (Pacjenta Poradni) jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Seksuologiczna Agata Ruchel-Chojka, al. Lipowa 40, 53-124, Wrocław telefon: 728-856-552, e-mail: kontakt@spps.pl
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. a, b oraz art. 9 ust.2 lit.a,h,j RODO.
 • Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, profilaktyka zdrowotna, diagnostyka psychologiczna i seksuologiczna oraz badania naukowe.
 • Kategorie odbiorców danych obejmują: właściwe organy publiczne w przypadkach wynikających z ustawowego obowiązku Zleceniobiorcy do zgłoszenia sytuacji mających znaczenia dla ochrony życia i zdrowia ludzkiego.
 • Dane są przechowywane przez okres potrzebny do wykonania usługi, a po tym czasie przez okres 5 lat. Po upływie tego terminu notatki i inne dokumenty dotyczące Zlecającego podlegają zniszczeniu, a dane osobowe usunięciu.
 • Zlecający ma prawo do dostępu do danych, które go dotyczą oraz ich sprostowania jak i też prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.
 • AD nie przetwarza danych w innych celach niż związane ze świadczoną usługą.
 • Jeśli przetwarzanie danych następuje wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Zlecającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem związanym z zawartą umową. Brak podania wymaganych danych może uniemożliwić lub poważnie utrudnić świadczenie usług na rzecz Zlecającego.
 • AD nie wykorzystuje w swojej działalności zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.