Regulamin warsztatów dla osób transpłciowych i niebinarnych

§1
Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem warsztatów jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Seksuologiczna Agata Ruchel-Chojka, al. Lipowa 40, 53-124, Wrocław telefon: 728-856-552, e-mail: kontakt@spps.pl
 2. Warsztaty skierowane są do osób transpłciowych i niebinarnych, bez ograniczeń wiekowych, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w warsztatach tylko w przypadku podpisanej zgody opiekunów lub rodziców, którzy odpowiedzialni są za opiekę nad małoletnimi/nieletnimi.
 4. Czas trwania i miejsce wydarzenia, są dostępne na stronie internetowej  https://spps.pl/warsztaty-dla-osob-transplciowych-i-niebinarnych/.

§2

Udział w warsztatach

 1. Celem grupy jest stworzenie atmosfery wspierającej, sprzyjającej nauce oraz nawiązywaniu wartościowych interakcji między uczestnikami.
 2. Zapisu na warsztaty można dokonać telefonicznie, sms-owo, mailowo bądź bezpośrednio w placówce.
 3. Za udział w warsztatach obowiązuje przedpłata.
 4. Zajęcia są płatne, obowiązujące ceny znajdują się na stronie internetowej https://spps.pl/warsztaty-dla-osob-transplciowych-i-niebinarnych/.
 5. W przypadku wykupienia pakietu spotkań nie ma możliwości zwrotu środków za absencję na spotkaniach.
 6. Bezpłatne odwołanie udziału w warsztatach może nastąpić do 48h przed zaplanowanym wydarzeniem, z wyłączeniem świąt i weekendów.
 7. Organizator ma 14 dni na zwrot środków.
§3

Zasady bezpieczeństwa

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad ustalonych przez prowadzących oraz zasad BHP.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione bądź pozostawione rzeczy przez Uczestnika.
§4

Postanowienia końcowe

 1. Organizator warsztatów zastrzega prawo do odwołania zajęć w nagłych przypadkach, bez przewidzianej rekompensaty/odszkodowania z tego tytułu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§5
Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuję, że:

Administratorem danych osobowych (dalej jako: AD) Zlecającego (Pacjenta Poradni) jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Seksuologiczna Agata Ruchel-Chojka, al. Lipowa 40, 53-124, Wrocław telefon: 728-856-552, e-mail: kontakt@spps.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. a, b oraz art. 9 ust.2 lit.a,h,j RODO.

Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, profilaktyka zdrowotna, diagnostyka psychologiczna i seksuologiczna oraz badania naukowe.

Kategorie odbiorców danych obejmują: właściwe organy publiczne w przypadkach wynikających z ustawowego obowiązku Zleceniobiorcy do zgłoszenia sytuacji mających znaczenia dla ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

Dane są przechowywane przez okres potrzebny do wykonania usługi, a po tym czasie przez okres 5 lat. Po upływie tego terminu notatki i inne dokumenty dotyczące Zlecającego podlegają zniszczeniu, a dane osobowe usunięciu.

Zlecający ma prawo do dostępu do danych, które go dotyczą oraz ich sprostowania jak i też prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.

AD nie przetwarza danych w innych celach niż związane ze świadczoną usługą.

Jeśli przetwarzanie danych następuje wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zlecającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem związanym z zawartą umową. Brak podania wymaganych danych może uniemożliwić lub poważnie utrudnić świadczenie usług na rzecz Zlecającego.

AD nie wykorzystuje w swojej działalności zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.