Warsztaty

Zapraszamy sędziów, będących gospodarzami przesłuchania dziecka świadka i/lub pokrzywdzonego, jak i biegłych psychologów sądowych, którzy zgodnie z nowelizacją art. 185 KPK, mają mieć aktywny udział w przesłuchaniu, ponadto studentów prawa, psychologii i kryminalistyki, którzy przygotowują się do wyżej wymienionych ról do szkolenia z zakresu psychologii i metodyki przesłuchań małoletnich świadków i pokrzywdzonych

Problematyka podnoszenia jakości przesłuchania dziecka świadka i/lub pokrzywdzonego od lat cieszy się zainteresowaniem środowiska prawniczego i psychologicznego. W świetle badań podsumowanych przez Lamba i wsp. (2007) spośród wielu czynników mających wpływ na jakość dostarczanych przez dziecko informacji, najważniejsze wydają się być dwa:

  1. umiejętności przesłuchującego do pozyskiwania wiarygodnych informacji
  2. chęć dziecka do ich wyrażania.

Investigative Interview Protocol jest ustrukturyzowanym wywiadem dochodzeniowym stosowanym w przesłuchaniach dzieci świadków i poszkodowanych domniemanymi przestępstwami z przemocą fizyczną i/ lub seksualną. W 2022 ukazała się polska językowa i kulturowa standaryzacja wersji zrewidowanej Protokołu (Żurek & Szostak). Protokoły pomagają dzieciom zmotywowanym do przekazania informacji o wydarzeniach, np. nadużyciu fizycznym czy seksualnym, pozwalają też wzbudzić motywację dziecka niechętnego do ujawniania znęcania do stawiania przez nie zarzutów. Wszystkie stosowane w Protokole praktyki mają na celu budowanie chęci i motywacji dziecka do wyrażania informacji o domniemanym przestępstwie oraz zwiększenia zaufania i współpracy dzieci podczas przesłuchania.
Metodyka prowadzenia przesłuchań w oparciu o poprawność stosowanych pytań przekłada się na skuteczność w pozyskiwaniu wiarygodnych informacji, co stwierdzono w wielu laboratoryjnych i terenowych badaniach z udziałem dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Szkolenie powstało w oparciu o projekt badawczy zrealizowany ze środków Miasta Wrocław w ramach projektu Mozart, w ramach którego analizowano liczne akta oraz materiały audiowizualne spraw, w których świadkiem była osoba małoletnia. Zaowocowało to bogatą wiedzą na temat istniejących problemów z pozyskiwaniem wiarygodnych informacji od dzieci, z którymi borykają się polscy przesłuchujący, oraz świadomością umiejętności, w które powinni być wyposażeni.

Zapisy na szkolenie:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: m.jakiwczuk@spps.pl lub telefoniczny: 531-058-394