dr Alina Żurek

Specjalizacja: pracownik naukowy, psycholog

Mail: kontakt@spps.pl

Biografia

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest współautorką polskiej adaptacji Zrewidowanej wersji NICHD Protokołu Przesłuchań Małoletnich, która ukazała się w Current Issues in Personality Psychology w roku 2022 (Żurek, A., Szostak, M. (2022). The Polish adaptation of the Revised NICHD Investigative Interview Protocol, DOI: https://doi.org/10.5114/cipp.2022.112912). We współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Seksuologiczną Agata Ruchel-Chojka od 1 października 2022 do 30 września 2023 realizuje projekt badawczy służący opracowaniu materiałów szkoleniowych z metodyki i psychologii przesłuchań małoletnich świadków i pokrzywdzonych, będąc laureatką konkursu w Programie MOZART Wrocławskiego Centrum Akademickiego przy Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Od 2013 jest kierownikiem modułu edukacyjnego z psychologii sądowej w Instytucie Psychologii UWr, w ramach którego realizuje treści dydaktyczne związane z udziałem biegłego psychologa w przesłuchaniach dzieci świadków przestępstw (w ramach przedmiotu: Psychologia sądowa); ponadto prowadzi zajęcia dla studentów IV i V roku psychologii w ramach następujących przedmiotów: Diagnoza i terapia zaburzeń seksualnych i elementy psychologii sądowej, Psychologia kliniczna, Metody badania osobowości. Ukończyła w 2021 roku studia z psychologii sądowej oraz kilka szkoleń poświęconych biegłym w postępowaniu sądowym: 1/ Ukończenie studiów podyplomowych w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, 2021: Biegły psycholog sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym; dyplom z wyróżnieniem, 2/ Certyfikat udziału w szkoleniu w zakresie ochronnego trybu przesłuchań małoletnich świadków i poszkodowanych przestępstwami „Przesłuchanie dziecka w procedurze karnej”, 14-15 czerwca 2019, Warszawa; poziom zaawansowany, 3/ Certyfikat udziału w szkoleniu „Jak prowadzić przesłuchanie dziecka w trybie art. 185a i 185b KPK”, 26 lutego 2016, Poznań; poziom podstawowy, 4/ Certyfikat udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Rola biegłego w postępowaniu sądowym, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, 24.04.2015, Wrocław, 5/ Certyfikat udziału w szkoleniu elearningowym: Dziecko – świadek szczególnej troski, 7.10.2015, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, nr ewid. 15191/6968.